Algemene voorwaarden | E-Drivers

Waardering: 4,7 / 5

E-Drivers

Rijswijk, 13-04-2021
Kvk: 24311225

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld: E-Drivers: E-Drivers B.V., gevestigd aan de Burgemeester Elsenlaan 321, 2282MZ te Rijswijk;
Opdrachtgever: de natuurlijke of de rechtspersoon die met E-Drivers een overeenkomst wenst aan te gaan of is aangegaan;
Partijen: E-Drivers en opdrachtgever;
Overeenkomst: overeenkomst tot dienstverlening door E-Drivers aan opdrachtgever;
Chauffeur: de uitvoerend persoon die, in opdracht van E-Drivers, de overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever uitvoert.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Alle offertes en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden welke één geheel vormen met de eventuele overeenkomsten die E-Drivers met de opdrachtgever sluit. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met E-Drivers te worden overeengekomen.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden waarnaar door de opdrachtgever op enigerlei wijze wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Eventueel afwijkende voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn voor E-Drivers slechts verbindend indien en voor zover E-Drivers zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen.
2.4 Door een afspraak te maken over een door E-Drivers te leveren dienst en/of gebruik te maken van geleverde diensten aanvaardt de opdrachtgever de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Voorts wordt de opdrachtgever geacht met de uitsluitende toepassing van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondeling, telefonisch, per telefax, per e-mail of op enigerlei andere wijze opgegeven opdrachten.
2.5 Indien E-Drivers schriftelijk akkoord is gegaan met toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze algemene voorwaarden voor het overige onverkort van kracht.
2.6 Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan de personen die geen partij zijn bij de overeenkomst doch die namens of ten behoeve van de opdrachtgever de overeenkomst met E-Drivers aangaan en voorts de personen die,
hoewel zij noch partij zijn bij de overeenkomst noch op enigerlei andere wijze betrokken zijn bij het aangaan van de overeenkomst, in een zodanige relatie tot de opdrachtgever staan dat zij met de opdrachtgever een organisatorisch verband vormen en namens dat organisatorisch verband gebruik maken van de door E-Drivers geleverde diensten.
2.7 Onder E-Drivers wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan zij die namens of in opdracht van E-Drivers de opdracht uitvoeren. Met name zal jegens hen tevens de uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende beperking van aansprakelijkheid in acht moeten worden genomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen, aanvaarding opdrachten

3.1 Alle door E-Drivers aan de opdrachtgever gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Door E-Drivers gedane prijsopgaven, gegevens uit brochures en andere gedane opgaven geschieden tevens vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
3.2 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met E-Drivers eerst dan tot stand nadat E-Drivers een opdracht schriftelijk, per telefax, per e-mail dan wel mondeling per telefoon heeft aanvaard. Deze aanvaarding wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door personeel van E-Drivers, door derden namens E-Drivers of door onze vertegenwoordigers, binden E-Drivers slechts voor zover deze schriftelijk door de directie zijn bevestigd.
3.4 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard geen offerte c.q. opdrachtbevestiging kan of naar gebruik worden verzonden, wordt de factuur tevens als de opdrachtbevestiging beschouwd. De factuur wordt alsdan geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.5 E-Drivers is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dan zowel aan betalingsverplichting als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.
3.6 E-Drivers is bevoegd om, indien E-Drivers dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal E-Drivers hieromtrent met de opdrachtgever overleg plegen.

Artikel 4 – Tarieven en bijkomende kosten

4.1 De door ons vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen.
4.2 Tarieven worden berekend over de gehele periode dat de chauffeur onderweg is om de overeenkomst uit te voeren, afgerond naar boven per kwartier. Dit is inclusief reistijd, wachttijd en rijtijd (zie artikel 5). Wanneer de overeenkomst begint in Rotterdam
centrum, Amsterdam centrum of Den Haag centrum dan zal de werktijd pas beginnen vanaf het moment dat de chauffeur is besteld. Wanneer de overeenkomst eindigt in Rotterdam centrum, Amsterdam centrum of Den Haag centrum dan zal de werktijd eindigen wanneer de chauffeur op het eindadres is aangekomen. Indien het beginadres en eindadres niet in dezelfde bovengenoemde stad is zal voor de heen of
terugreis de reistijd worden berekend. In het geval dat de rit niet begint en niet eindigt in één van bovengenoemde steden zal voor beide momenten de reistijd worden berekend vanuit Rotterdam centrum, Amsterdam centrum of Den Haag centrum.
4.3 Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
4.4 Per verrichte overeenkomst wordt een minimale afname van 3 uur in rekening gebracht, tenzij er speciale afspraken zijn gemaakt met de opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen, wordt voor avond-, nacht-, en weekendritten geen toeslag geheven. Voor een gecertificeerde directiechauffeur wordt per verrichte overeenkomst een minimale afname van 4 uur in rekening gebracht.
4.5 Reiskosten, naar en van de afgesproken plaats, van de chauffeur worden niet berekend indien en voor zover de chauffeur gebruik kan maken van een OV-jaarkaart, tenzij redelijkerwijs geen mogelijkheid bestaat de afgesproken plaats met het openbaar vervoer te bereiken vanwege de locatie of het tijdstip. In laatstgenoemd geval zal aan de opdrachtgever een vergoeding per kilometer in rekening worden gebracht. In geval van door opdrachtgever vereiste spoed zullen de daardoor gemaakte extra (taxi) kosten aan opdrachtgever volledig worden doorbelast.
4.6 Telkens indien de door de chauffeur gewerkte uren een totaal van 8 uur overschrijdt, wordt ten behoeve van de chauffeur een bedrag aan maaltijdvergoeding bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Hiermee is maximaal gemoeid een bedrag van € 12,50 per dag.
4.7 Noodzakelijkerwijs te maken autokosten, parkeerkosten, brandstofkosten, tolgelden, overnachtingkosten en eventuele andere kosten gemaakt ten behoeve van de uitvoering van de opdracht zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.
4.8 In het geval van verhogen van één of meerdere kostprijsfactoren is E-Drivers gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging worden vermeld.
4.9 Indien de opdrachtgever een chauffeur die reeds eerder namens E-Drivers ten behoeve van de opdrachtgever een opdracht heeft uitgevoerd, opdrachten laat uitvoeren en zonder tussenkomst van E-Drivers in een rechtstreekse vergoeding aan de chauffeur voorziet, aanvaardt de opdrachtgever dat dergelijke opdrachten geacht worden overeenkomsten te zijn waarop de onderhavige algemene
voorwaarden van toepassing zijn en aanvaardt de opdrachtgever meer in het bijzonder dat de voor een dergelijke opdracht gebruikelijke tarieven door E-Drivers aan de
opdrachtgever in rekening worden gebracht. De rechtstreeks aan de chauffeur betaalde vergoedingen, onkosten en andere uitgekeerde bedragen kunnen hierop niet in mindering worden gebracht.
4.10 Bij een overtreding van het onder het lid 9 van dit artikel bepaalde is opdrachtgever zonder sommatie of ingebrekestelling aan E-Drivers een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,-.
4.11 Het bepaalde, in het vorige lid, laat onverlet het recht van E-Drivers om een volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5 – Werktijd

Onder werktijd wordt verstaan:
5.1 Reistijd: de tijd die de chauffeur onderweg is om op het door de opdrachtgever aangegeven startadres te komen of van het eindadres terug naar huis te komen.
5.2 Wachttijd: de tijd die de chauffeur wachtend doorbrengt, in de auto, kantoor of dergelijke, op verzoek van de opdrachtgever.
5.3 Rijtijd: de tijd die rijdend wordt doorgebracht.
Artikel 6 – Annuleren
6.1 De opdrachtgever heeft de mogelijkheid een verleende opdracht kosteloos te annuleren, mits de annulering plaatsvindt uiterlijk 12 uur voor de overeengekomen tijd. Indien reeds direct aanwijsbare kosten zijn gemaakt voor de opdracht, dan worden deze in rekening van de klant gebracht.
6.2 Indien niet tijdig wordt geannuleerd door de opdrachtgever, is E-Drivers in ieder geval gerechtigd 3 uur bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7 – Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van E-Drivers kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: werkstaking (van het openbaar vervoer), bovenmatig ziekteverzuim van personeel van E-Drivers, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen en dergelijke.
7.2 Indien naar het oordeel van E-Drivers de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft E-Drivers het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer zal voordoen.
7.3 Is naar het oordeel van E-Drivers de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Voor schade veroorzaakt door niet, niet tijdige, niet-volledige of niet-behoorlijke uitvoering van werkzaamheden zijn wij slechts aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld.
8.2 De opdrachtgever vrijwaart ons voor aanspraken van derden, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door ons verrichte werkzaamheden.
8.3 Onverminderd het bepaalde in lid 1, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor:
1. het niet of niet-tijdig bereiken van de bestemming als gevolg van enigerlei vertraging, zoals onder meer: slechte weersomstandigheden; overige omstandigheden in het verkeer welke een vertraging veroorzaken; het niet of niet-tijdig aanwezig zijn van de chauffeur als gevolg van vertraging in het openbaar vervoer of met het eigen vervoermiddel dan wel door enige andere niet-voorzienbare oorzaak.
2. schade of kosten ontstaan aan zaken of inzittende aanwezig in het voertuig tijdens de uitvoering van de opdracht.
3. schade of kosten gemaakt tijdens de uitvoering van de opdracht die ontstaan zijn door een bekeuring, een proces-verbaal of een verkeersongeval, welke niet te wijten is aan opzet of grove schuld van de chauffeur.
4. letsel aan de passagier(s) tijdens de uitvoering van de opdracht.
5. Schade aan het voertuig die is ontstaan tijdens de uitoefening van de werkzaamheden.
8.4 Wij dragen geen aansprakelijkheid voor schade en verliezen die door de chauffeurs worden veroorzaakt aan derden of de opdrachtgever zelf of aan enigerlei aan de opdrachtgever toebehorende zaken, behoudens opzet of grove schuld.
8.5 Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 3 komt in geval van schade aan het voertuig aantoonbaar ontstaan door een tekortkoming van de chauffeur tijdens de uitoefening van werkzaamheden in aanmerking voor vergoeding het verlies van no-claim korting over een periode van drie jaren met een maximale vergoeding van €1500,00 per schadegeval. Het voertuig dient te zijn voorzien van een verzekering met een volledige casco dekking. Winterse omstandigheden sluiten een vergoeding uit als deze omstandigheden direct van invloed zijn geweest op de veroorzaakte schade.
8.6 Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 3 en als aanvulling op het bepaalde in lid 5 kan een stoeprandschade aan een nog onbeschadigde velg van het voertuig die aantoonbaar is ontstaan tijdens de uitoefening van de werkzaamheden in aanmerking komen voor een maximale vergoeding van € 100,00 per velg als gevolg van het verhoogde risico van gebruik.

Artikel 9 – Chauffeur en zijn werkzaamheden

9.1 E-Drivers zal de opdracht door haar chauffeurs naar beste vermogen laten uitvoeren. In ieder geval zal E-Drivers de werkzaamheden naar de bepaling van de overeenkomst uitvoeren.
9.2 E-Drivers bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever geuite wensen zoveel mogelijk in acht.
9.3 E-Drivers heeft het recht werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door derden.
9.4 De chauffeur is in bezit van een geldig rijbewijs B, autorijbewijs. Indien de opdrachtgever een voertuig heeft waarvoor een ander rijbewijs nodig heeft, dient dit tijdig te worden doorgegeven aan E-Drivers.
9.5 De chauffeur zal de overeenkomst uitvoeren zoals deze staat vermeld in de overeenkomst. De overeenkomst wordt aangegeven in de ritbevestiging die per e-mail naar de opdrachtgever en de chauffeur is gestuurd.

Artikel 10 – Verzekering en voertuig

10.1 Het te gebruiken voertuig wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Het gebruik van het voertuig geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
10.2 De Opdrachtgever is verplicht ten minste een WA-verzekering af te sluiten conform de in de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen, en is daarnaast verplicht te zorgen voor een inzittendenverzekering. De wederpartij is verplicht deze verzekeringen gedurende de gelding van de overeenkomst in stand te houden. Op het moment dat een dergelijke verzekering ontbreekt, wordt de opdrachtgever geacht zich bij het aangaan van de overeenkomst aansprakelijk te hebben gesteld jegens E-Drivers voor het geheel van schade en kosten voor zover derden daarop aanspraak zouden kunnen maken jegens E-Drivers.
10.3 De opdrachtgever stelt zich bij het aangaan van de overeenkomst aansprakelijk voor het geheel van schadeclaims van of vergoedingen aan derden die, op zijn al dan niet uitdrukkelijke uitnodiging, als passagier in het voertuig zijn meegereden en voorts voor het geheel van schadeclaims van of vergoedingen aan derden die in een zodanige relatie tot de opdrachtgever staan dat zij met de opdrachtgever een organisatorisch verband vormen en die namens dat organisatorisch verband gebruik hebben gemaakt van de E-Drivers geleverde diensten.
10.4 De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen c.q. dient ervoor in te staan dat de eigenaar van het in lid 1 bedoelde voertuig alsmede de autoverzekeraar en/of inzittendenverzekeraar toestemming heeft gegeven voor het besturen van het voertuig door een ander dan opdrachtgever/eigenaar van het voertuig en meer in het bijzonder door een chauffeur van E-Drivers.
10.5 De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen c.q. dient ervoor in te staan dat het in lid 1 bedoelde voertuig voldoet aan alle (veiligheids)eisen en een goede staat van onderhoud die men daar redelijkerwijs aan kan stellen.
10.6 Indien de opdrachtgever niet over een vervoermiddel beschikt waarmee de opdracht uitgevoerd zal worden, zal E-Drivers slechts kunnen bemiddelen bij het tot stand komen
van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de leverancier van een vervoermiddel waarmee de opdracht uitgevoerd wordt.

Artikel 11 – klachtenbehandeling

11.1 Klachten omtrent de kwaliteit van de dienstverlening door de chauffeur dienen binnen 8 werkdagen na beëindiging van de werkzaamheden, schriftelijk bij E-Drivers te worden ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht.
11.2 Klachten omtrent facturen dienen eveneens schriftelijk te worden gedaan en wel binnen 8 werkdagen na de verzenddatum van de factuur.
11.3 Na het verstrijken van de hierboven bedoelde termijnen, wordt de wederpartij geacht de uitgevoerde werkzaamheden, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door E-Drivers in behandeling genomen.
11.4 Het indienen van klachten ontslaat wederpartij niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst met E-Drivers.

Artikel 12 – Geheimhouding

12.1 E-Drivers en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit een andere bron zijn hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door één partij is medegedeeld of voorvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 13- Betaling / rente en kosten

13.1 Betaling door de wederpartij dient te geschieden zonder toepassing, verrekening of opschorting binnen 21 dagen na factuurdatum middels overmaking op een door E-Drivers aangegeven bankrekening. Bij gebreke waarvan wederpartij van rechtswege in verzuim is en een rente verschuldigd wordt vanaf de bedoelde termijn naar rato van 1,0% per (gedeelte van de) maand te berekenen over het nog openstaande bedrag.
13.2 Uitsluitend betaling aan E-Drivers werkt bevrijdend, betalingen aan de chauffeur(s) zijn niet toegestaan en niet bevrijdend.
13.3 Bij niet- of niet- tijdige of niet- volledige betaling geldt het volgende: iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door E-Drivers gemaakte invorderingskosten en / of administratiekosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering. Indien betaling niet binnen de bovengenoemde termijn van 21 dagen heeft plaats gehad, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is vanaf de factuurdatum een rente van 1,0% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
13.4 Alle ten behoeve van de invordering te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de opdrachtgever verschuldigde bedrag. De incassokosten bedragen minimaal € 100,-.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Het Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing.
14.2 Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), zullen, tenzij zij tot de competentie van de kantonrechter behoren, uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Rotterdam. Indien de wederpartij een consument in de zin van de wet is, zal E-Drivers hem een termijn gunnen van tenminste één maand om te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 15 – Slotbepalingen

15.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
15.2 De nietigheid, de vernietiging of het buiten beschouwing laten van een bepaling van deze algemene voorwaarden of een deel daarvan heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen, respectievelijk de resterende gedeelten van de bepaling, nietig zijn, worden vernietigd,
respectievelijk buiten beschouwing worden gelaten.
15.3 Indien E-Drivers in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat E-Drivers het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
15.4 E-Drivers is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

De voordelen van een eigen chauffeur...

De voordelen van een eigen chauffeur...

E-DRIVERS MAAKT HET U GRAAG ZO COMFORTABEL MOGELIJK

E-Drivers zet zich dagelijks in voor o.a.:

E-Drivers zet zich dagelijks in voor o.a.

De zekerheden van E-Drivers

 • Gemakkelijk reserveren
 • Transparante tarieven
 • Gratis verzekering bij privé- of directiechauffeur
 • Landelijk chauffeursnetwerk
 • Ervaring met secretariaten
 • Wekelijkse/maandelijkse verzamelfacturen
 • Uw rit snel bevestigd
 • Ruime telefonische bereikbaarheid
 • Uw eigen chauffeurspoule
 • Direct contact met uw chauffeur
 • Offerte binnen 30 minuten in uw email
Privechauffeur

De zekerheden van E-Drivers

 • Gemakkelijk reserveren
 • Transparante tarieven
 • Gratis verzekering bij privé- of directiechauffeurs
 • Landelijk chauffeursnetwerk
 • Ervaring met secretariaten
 • Uw rit snel bevestigd
 • Ruime telefonische bereikbaarheid
 • Uw eigen chauffeurspoule
 • Direct contact met uw chauffeur
 • Offerte binnen 30 minuten in uw email
Privechauffeur

We zijn u graag van dienst